Rīdzene
Rīdzene
Bērnu un jaunatnes sporta skola

Iepirkumi

BJSS "Rīdzene" iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma "Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS "Rīdzene" audzēkņu pārvadāšanai" (id.Nr. RD SPSR 2017/2) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA "Konti Buss".
Pamatojums : BJSS "Rīdzene" 17.07.2017. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr. SPSR-17-23-pro).Iepirkuma kontaktpersona - L.Straume tel. 67037348

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums šeit.

Iepirkuma priekšmets:

„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr.RD SPSR 2017/1).

Iepirkums pārtraukts.

Iemesls: neprecīza tehniskā specifikācija. Lēmuma pieņemšanas datums: 24.03.2017.

Iepirkuma kontaktpersona - Aivars Misiņš, 29344657.

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums šeit.

Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes laiks

1.

Autotransporta pakalpojumi BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai

31.03.2017.

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes laiks

1.

Degvielas piegāde BJSS “Rīdzene” vajadzībām

18.03.2016.

2.

Autotransporta pakalpojumi BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai

18.03.2016.

3.

Mikroautobusu noma BJSS „Rīdzene” audzēkņu un laivu pārvadāšanai

20.05.2016.

4.

Sporta inventāra K-2 smailīšu laivas iegāde smaiļošanā un kanoe

30.05.2016.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Sporta inventāra K-2 smailīšu laivas iegāde smaiļošanā un kanoe” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2016/6) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Prestol Factory”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 03.11.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-16-53-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – A.Aglenieks, tel. 29461790.

"Sporta inventāra K-2 smailīšu laivas iegāde smaiļošanā un kanoe"

nolikums šeit.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Mikroautobusa noma BJSS "Rīdzene" audzēkņu un laivu pārvadāšanai” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2016/4) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „OM Design”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 27.05.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-16-27-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – A.Aglenieks, tel. 29461790.

"Sporta inventāra K-2 smailīšu laivas iegāde smaiļošanā un kanoe"

nolikums šeit.

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Mikroautobusa noma BJSS "Rīdzene" audzēkņu un laivu pārvadāšanai

nolikums šeit.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Mikroautobusa noma BJSS "Rīdzene" audzēkņu un laivu pārvadāšanai” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2016/3) pārtraukšanu.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 11.04.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-16-15-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Degvielas piegāde BJSS „Rīdzene” vajadzībām” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2016/1) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Circle K Latvia”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 11.04.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-16-14-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2016/2) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „KONTI BUSS”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 01.04.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-16-11-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Mikroautobusa noma BJSS "Rīdzene" audzēkņu un laivu pārvadāšanai

nolikums šeit.

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums šeit.

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Degvielas piegāde BJSS „Rīdzene” vajadzībām

nolikums šeit.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Sporta inventāra K-4 smailīšu laivas iegāde smaiļošanā un kanoe” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2015/1) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - AS „Braca-sport”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 15.09.2015. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-15-18-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989.

"Sporta inventāra K-4 smailīšu laivas iegāde smaiļošanā un kanoe"

nolikums šeit.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Sanitārā konteinera iegāde” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2014/4) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Prestol kompozits”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 27.11.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSR-14-18-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989.

„Sanitārā konteinera iegāde

nolikums šeit

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Mikroautobusa noma BJSS „Rīdzene” audzēkņu un laivu pārvadāšanai” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2014/3) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „OM Design”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 04.04.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.2).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2014/2) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „KONTI BUSS”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 24.03.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.2).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Mikroautobusa noma BJSS "Rīdzene" audzēkņu un laivu pārvadāšanai

nolikums

http://failiem.lv/g/zsjtyjj#i1

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums

http://failiem.lv/g/qtresqj#i1

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Degvielas piegāde BJSS „Rīdzene” vajadzībām” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2014/1) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 11.03.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Degvielas piegāde BJSS „Rīdzene” vajadzībām

nolikums

http://failiem.lv/g/kgvmcne#i1

 

 

Paziņojums par noslēgto līgumu

1) Pasūtītāja nosaukums - BJSS „ Rīdzene”;

2) Piegādātāja nosaukums - SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģ. Nr. 40003064094;

3) Degvielas iegāde BJSS „ Rīdzene”, degvielas apjoms - benzīns 95 E95 līdz 1500 litri, dīzeļdegviela līdz 5100 litri, līgumcena ir LVL 4959,00 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi) bez PVN 21%;

4) Samaksas kārtība - pārskaitījums Izpildītāja kontā, 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

5) Līguma darbības termiņš - no līguma parakstīšanas līdz 31. decembrim 2013.gadam;

6) Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes;

7) * Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

*Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajam darba uzdevumam, par ko tiek sastādīts akts. Atkārtota pārkāpuma gadījumā Izpildītājs tiek brīdināts par Līguma izbeigšanu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

 

Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā

" Degvielas iegāde BJSS „ Rīdzene „ "

nolikums

http://failiem.lv/u/psofmrs

Paziņojums par lēmumu

"Autotransporta pakalpojumi BJSS "Rīdzene" audzēkņu pārvadāšanai"

Identifikācijas Nr. RD IKSD R 2013/01

Bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" iepirkumu komisija 2013. gada 7. maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par tiesībām sniegt autopārvadājuma pakalpojumus ar SIA ,, Konti Buss’’ reģ. Nr. 40003644407, par līgumcenu 5207,00 bez PVN (pieci tūkstoši divi simti septiņi lati).

Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā

" Degvielas iegāde BJSS „ Rīdzene „ "

nolikums

http://failiem.lv/u/oeqymyn

 

Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā
“Autotransporta pakalpojumi BJSS “Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai’’

Nolikums

http://failiem.lv/u/cvttznn

 

Paziņojums par lēmumu

 "Autotransporta pakalpojumi BJSS "Rīdzene" audzēkņu pārvadāšanai"

Identifikācijas Nr. RD IKSD BJSS R2012/01 

 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" iepirkumu komisija 2012. gada 4. aprīlī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par tiesībām sniegt autopārvadājuma pakalpojumus ar SIA ,, Konti Buss’’ reģ. Nr. 40003644407, par līgumcenu 8196,00 bez PVN (astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati).

 

 

 

Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā
“Autotransporta pakalpojumi BJSS “Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai’’


Nolikums http://failiem.lv/u/uhoqkgc

 

Atbalstītāji