Rīdzene
Rīdzene
Bērnu un jaunatnes sporta skola

BJSS Rīdzene

Iepirkums mikroautobuss 2014/3

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Mikroautobusa noma BJSS "Rīdzene" audzēkņu un laivu pārvadāšanai

nolikums

http://failiem.lv/g/zsjtyjj#i1

Autobuss paziņojums par plānoto līgumu 2014

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums

http://failiem.lv/g/qtresqj#i1

Degviela 2014-paziņojums

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

BJSS „Rīdzene” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Degvielas piegāde BJSS „Rīdzene” vajadzībām” (id. Nr. BJSS „Rīdzene” 2014/1) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”.

Pamatojums: BJSS „Rīdzene” 11.03.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – R. Pētersone, tel. 67298989, 29400754.

Degvielas iegāde 2014

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Degvielas piegāde BJSS „Rīdzene” vajadzībām

nolikums

http://failiem.lv/g/kgvmcne#i1

 

 

Iepirkums degviela noslegts ligums 2013

Paziņojums par noslēgto līgumu

1) Pasūtītāja nosaukums - BJSS „ Rīdzene”;

2) Piegādātāja nosaukums - SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģ. Nr. 40003064094;

3) Degvielas iegāde BJSS „ Rīdzene”, degvielas apjoms - benzīns 95 E95 līdz 1500 litri, dīzeļdegviela līdz 5100 litri, līgumcena ir LVL 4959,00 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi) bez PVN 21%;

4) Samaksas kārtība - pārskaitījums Izpildītāja kontā, 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

5) Līguma darbības termiņš - no līguma parakstīšanas līdz 31. decembrim 2013.gadam;

6) Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes;

7) * Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

*Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajam darba uzdevumam, par ko tiek sastādīts akts. Atkārtota pārkāpuma gadījumā Izpildītājs tiek brīdināts par Līguma izbeigšanu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

 

8 lapa no 11

Atbalstītāji